دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

بودجه بندی کنکور قدیم و جدید | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
بودجه بندی کنکور

بودجه بندی کنکور

 

دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی

 

از ۲۵ سوال تشکیل شده است که بیشترین سهم به قرابت معنایی اتخاذ شده است که به طور میانگین ۸ تا ۱۰  تست از این بخش ارائه می شود .

 

سال                  ۹۸                         ۹۷                        ۹۶                       ۹۵                               ۹۴

 

لغت                   ۳                        ۳                             ۳                          ۳                                 ۳

 

املا                    ۳                          ۲                           ۲                         ۲                                 ۲

 

زبان فارسی           ۵                          ۵                           ۵                         ۵                                ۵

 

تاریخ ادبیات            ۱                         ۳                           ۳                         ۳                               ۳

 

آرایه ادبی               ۴                         ۳                           ۳                          ۳                              ۳

 

قرابت معنی            ۹                          ۹                           ۹                           ۹                             ۹

 

عربی   

شامل ۲۵ تست هست که از دو بخش عواقد و ترجمه تشکیل می شود و بیشترین سوال در ادوار اخیر از بخش ترجمه (۱۶ تست) و بعد از آن  درک مطلب (۴ تست)تشکیل شده است.

 

عربی نظام قدیم

۹۸                           ۹۷                       ۹۶                            ۹۵                       ۹۴

 

ترجمه و ترغیب       ۸                              ۸                         ۸                             ۸                          ۸

 

درک مطلب            ۴                              ۴                         ۴                              ۴                          ۴

 

حرکت گذاری          ۲                               ۲                        ۲                               ۲                         ۲

 

تحلیل صرفی            ۳                              ۳                         ۳                               ۳                        ۳

 

قواعد                     ۸                               ۸                         ۸                               ۸                        ۸

 

عربی نظام جدید   ۹۸

 

ترجمه                                       ۱۰

 

درک لغت                                   ۱

 

درک مطلب                                ۴   

 

تحلیل صرفی                              ۳

 

حرکت گذاری                              ۱

 

جمع مکسر متضاد مترادف      ۱

 

قواعد                                        ۵

 

 

دین و زندگی  

 

از ۲۵ سوال تشکیل شده که بودجه بندی آن طی ادوار اخیر به صورت زیر است  .

 

دین و زندگی نظام قدیم

 

دهم                                         ۹

 

یازدهم                                      ۹

 

پیش دانشگاهی                           ۷

 

دین و زندگی نظام جدید

بودجه بندی کلی

دهم                                        ۹

 

یازدهم                                     ۸

 

دوازدهم                                   ۸

 

تفکیک به صورت مبحثی

 

آیات و روایات                            ۱۱

 

متن                                         ۹

 

اشعار و حدیث                             ۵

 

زبان انگلیسی

 

شامل ۲۵ سوال بوده که در ادوار گذشته بین ۸ تا ۱۰ سوال از قسمت Reading  بوده است.

 

 

زبان انگلیسی نظام قدیم و جدید

                                         ۹۸                           ۹۷                        ۹۶                        ۹۵                        ۹۴

 

لغات                                 ۸                              ۸                          ۸                          ۸                           ۸

 

گرامر                               ۴                               ۴                          ۴                          ۴                           ۴

 

Cloze Test                             ۵                              ۵                            ۵                          ۵                           ۵

 

Reading                                ۸                               ۸                            ۸                          ۸                           ۸

 

دروس اختصاصی تجربی

 

زیست

 

زیست نظام قدیم
مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
مولکول زیستی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سفری به درون سلول ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
سفری به دنیای جانداران ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
گوارش ۲ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
تبادل گازها ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲
گردش مواد ۳ ۳ ۵ ۳ ۵ ۲ ۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲
حرکت ۲ ۰ ۲ ۱ ۳ ۲ ۱
ایمنی بدن ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
دستگاه عصبی ۱ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۱
حواس ۲ ۳ ۲ ۱ ۰ ۱ ۲
هورمون ها و دستگاه درون ریز ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲
ماده ژنتیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کروموزوم ها و میتوز ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۱ ۱
میوز و تولید مثل جنسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
ژنتیک و خواستگاه آن ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴
تولید مثل گیاهان ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
رشد و نمو در گیاهان ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳
تولید مثل و رشد و نمو جانوران ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
پروتئین سازی ۱ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
تکنولوژی زیستی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
پیدایش و گسترش زندگی ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰
تغییر و تحول گونه ها ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰
ژنتیک جمعیت ۴ ۵ ۲ ۴ ۴ ۲ ۱
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
رفتار شناسی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
شارش انرژی در جانداران ۳ ۳ ۲ ۶ ۳ ۴ ۲
ویروس ها و باکتری ها ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۴ ۳
آغازیان ۳ ۳ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳
قارچ ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
کاملا ترکیبی ۳ ۹ ۵ ۲ ۴ ۶ ۴

 

زیست نظام جدید

مباحث / سال ۹۸ مستقل ترکیبی
زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا ۰ ۰ ۰
گوارش و جذب مواد ۵ ۳ ۲
تبادلات گازی ۴ ۲ ۲
گردش مواد در بدن ۵ ۱ ۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۴ ۲ ۲
از یاخته تا گیاه ۳ ۳ ۰
جذب و انتقال مواد درگیاهان ۲ ۲ ۰
تنظیم عصبی ۴ ۳ ۱
حواس ۳ ۳ ۰
دستگاه حرکتی ۲ ۲ ۰
تنظیم شیمیایی ۲ ۰ ۲
ایمنی ۳ ۲ ۱
تنظیم یاخته ۳ ۱ ۲
تولید مثل ۴ ۲ ۲
تولید مثل نهاندانگان ۱ ۱ ۰
پاسخ گیاهان به محرک ها ۱ ۱ ۰
مولکول های اطلاعاتی ۲ ۲ ۰
جریان اطلاعات در یاخته ۴ ۲ ۲
انتقال اطلاعات در نسل ها ۳ ۱ ۲
تغییر در اطلاعات وراثتی ۲ ۱ ۱
ازماده به انرژی ۱ ۱ ۰
از انرژی به ماده ۳ ۲ ۱
فناوری های نوین زیستی ۱ ۱ ۰
رفتارهای جانوران ۲ ۲ ۰

 

زمین شناسی

 

زمین شناسی تجربی نظام قدیم
کتاب درسی مباحث ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
زمین شناسی سال سوم فصل ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فصل ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳
فصل ۶ ۱ ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
علوم زمین سال چهارم فصل ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
فصل ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱
فصل ۸ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰
فصل ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۲

 

 

زمین شناسی تجربی نظام جدید 
مباحث ۹۸              
آفرینش کیهان و تکوین زمین ۵              
منابع معدنی،زیر بنای تمدن و توسعه صنعتی ۳              
منابع آب و خاک ۴              
زمین شناسی و سازهای مهندسی ۳              
زمین شناسی و سلامت ۴              
پویایی زمین ۳              
زمین شناسی ایران ۳              

 

 

ریاضی (تجربی)

 

بودجه بندی ریاضی (تجربی) نظام قدیم
مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
مشتق و کاربرد آن ۵ ۴ ۵ ۵ ۶ ۴ ۳ ۶
هندسه ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
حد و پیوستگی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
مجانب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
تابع ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳
معادله و نامعادله ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
آمار ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳
احتمال ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۴ ۳ ۲
مقاطع مخروطی ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
مثلثات ۲ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲ ۱
معادله مثلثاتی ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
لگاریتم و تابع نمایی ۱ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
تصاعد و دنباله ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستگاه معادلات و معادله خط ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲
معادله درجه دو ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
ماتریس ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰
آنالیز ترکیبی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
رشد و زوال ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
تابع جزء صحیح ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰

 

 

 

بودجه بندی ریاضی (تجربی) نظام جدید
مباحث / سال ۹۸              
الگو ودنباله ۱              
توان های گویا و عبارت های جبری ۰              
معادله و نامعادله ۳              
هندسه ۴              
تابع ۲              
مثلثات ۴              
توابع نمایی و لگاریتم ۲              
حد وپیوستگی ۴              
مشتق ۴              
کاربرد مشتق ۲              
شمارش ، بدون شمردن ۱              
احتمال ۲              
آمار ۱              

 

فیزیک )تجربی(

 

بودجه بندی فیزیک (تجربی) نظام قدیم
مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
نور هندسی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
انرژی ، فیزیک ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
نوسان ، موج های مکانیکی ، صوت ۳ ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۶ ۶
مدارهای الکتریکی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
حرکت شناسی ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳
گرما و قانون گاز ها ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱
فشار و ویژگی های ماده ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲
دینامیک ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲
خازن و الکتریسیته ساکن ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
مغناطیس و القا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
بردار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
کار و انرژی ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
فیزیک اتمی و جدید ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۳
موج های الکترومغناطیسی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱

 

بودجه بندی فیزیک (تجربی) نظام جدید
مباحث / سال ۹۸
فیزیک و اندازه گیری ۱
کار و انرژی و توان ۲
ویژگی های فیزیک مواد ۲
دما و گرما ۳
الکتریسیته ساکن ۳
جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم ۳
مغناطیس و القای الکترومغناطیس ۳
حرکت بر خط راست ۳
دینامیک ۳
نوسان و امواج ۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای ۳
   

 

شیمی  (تجربی)

 

بودجه بندی شیمی (تجربی)نظام قدیم
مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
ساختار اتم ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
خواص تناوبی عنصر ها ۲ ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳
ترکیب های یونی ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
پیوند کووالانسی ۳ ۳ ۴ ۳ ۳ ۳ ۲
ترکیب آلی ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
استوکیومتری ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
ترمودینامیک شیمیایی ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۳ ۳
محلول ها ۴ ۴ ۵ ۴ ۴ ۲ ۵
سینتیک شیمیایی ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲
تعادل شیمیایی ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳
اسید و باز ۴ ۳ ۲ ۳ ۳ ۴ ۴
الکتروشیمی ۲ ۳ ۳ ۴ ۳ ۴ ۳

 

 

بودجه بندی شیمی (تجربی)نظام جدید
مباحث / سال ۹۸
کیهان زادگاه الفبای هستی ۳
ردپای گازها در زندگی ۳
آب ، آهنگ زندگی ۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم ۴
در پی غذای سالم ۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر ۶
مولکول ها در خدمت تندرستی ۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی ۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری ۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر ۲

 

ریاضی (ریاضی)

 

بودجه بندی ریاضی پایه نظام قدیم
مبحث سال/ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
یادآوری مفاهیم پایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
دنباله ۱ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲
حد و پیوستگی ۴ ۴ ۵ ۴ ۴ ۳
مشتق و کاربرد مشتق ۷ ۶ ۶ ۸ ۸ ۹
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تابع ۲ ۲ ۱ ۳ ۳ ۳
الگو و دنباله ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
توابع خاص، نامعادله ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰
توابع نمایی و لگاریتم ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات ۳ ۴ ۳ ۱ ۲ ۱
مثلثات ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲

 

بودجه بندی هندسه پایه( ریاضی)نظام قدیم
مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
استدلال در هندسه ۱ ۱ ۳ ۲ ۱ ۲
مساحت و قضیه فیثاغورس ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱
تشابه ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
دایره ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
تبدیل ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
هندسه ی فضایی ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲

 

بودجه بندی هندسه تحلیلی (ریاضی)  در ادوار اخیر نظام قدیم

 

سال                 هندسه تحلیلی         سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
بردار ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
خط و صفحه ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
مقاطع مخروطی ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۱
ماتریس و دترمینان ۳ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲
دستگاه­های معادله­های خطی ۱ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲

 

بودجه بندی گسسته و جبر و احتمال و آمار (ریاضی)نظام قدیم

 

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازی سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
گراف ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲
نظریه اعداد ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
ترکیبات ۰ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
احتمال ۴ ۴ ۳ ۴ ۳ ۳
استدلال ریاضی ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۱
مجموعه­  ضرب دکارتی و رابطه ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
آمار و مدلسازی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
آنالیز ترکیبی ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱

  

ریاضی(ریاضی)نظام جدید

بودجه بندی هندسه و گسسته نظام جدید

 

نام فصل تعداد سوالات در کنکور۹۸    
ترسیم های هندسی و استدلال ۰
قضیه تالس و تشابه ۲
چند ضلعی ها ۱
تجسم فضایی  ۲
دایره ۳
تبدیل های هندسی  ۲
رابطه طولی با مثلث  ۱
ماتریس ۳
مقاطع مخروطی  ۳
بردارها ۱
مبانی ریاضیات ۳
احتمال ۲
آمار توصیفی ۲
آمار استنباطی ۰
نظریه اعداد ۴
گراف ۲
ترکیبات

 

۴

بودجه بندی حساب دیفرانسیل ،حساب انتگرال(حسابان)نظام جدید

 

عنوان فصل تعداد سوالات در کنکور ۹۸ ریاضی
مجموعه الگو و دنباله   ۲
مثلثات ۳
توان های گویا و عبارات جبری ۱
معادله و نامعادله ۱
شمارش بدون شمردن ۰
هندسه تحلیلی ۰
توابع ۲
بخش پذیری و تقسیم ۰
تابع نمایی و لگاریتم ۱
حد و پیوستگی ۳
حد نامتناهی و حد در بینهایت ۱
مشتق ۳
کاربرد مشتق ۲

 

 

فیزیک(ریاضی)

بودجه بندی فیزیک (ریاضی) در ادوار اخیر

 

بودجه بندی فیزیک (ریاضی) نظام قدیم

 

مباحث ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
نور هندسی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
فیزیک و اندازه گیری ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
کار و انرژی ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ویژگی های ماده ۱ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
گرما و قانون گازها ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
ترمودینامیک ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
الکتریسیته ساکن ۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲
جریان الکتریکی ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴
مغناطیس و القا ۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴

 

بودجه بندی فیزیک(ریاضی)نظام جدید

نام فصل تعداد سوالات در کنکور ۹۸
برهم کنش های موج ۲
فیزیک و اندازه گیری ۰
کار و انرژی و توان ۲
ویژگی های فیزیک مواد ۳
دما و گرما ۴
الکتریسیته ساکن ۳
جریان الکتریکی ۴
مغناطیس ۲
خازن ۱
حرکت بر خط راست ۴
دینامیک ۶
نوسان و امواج ۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای ۴
ترمودینامیک ۳

 

شیمی (ریاضی)

 

بودجه بندی شیمی( ریاضی) در ادوار اخیر نظام قدیم
مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
ساختار اتم ۲ ۳ ۲ ۳ ۱ ۳
جدول تناوبی عنصرها ۳ ۳ ۲ ۳ ۴ ۳
ترکیب های یونی ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
ترکیب های کووالانسی ۳ ۳ ۴ ۲ ۲ ۳
ترکیب های آلی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱
استوکیومتری ۴ ۴ ۴ ۵ ۴ ۴
ترمودینامیک ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
محلول ها ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
سینتیک ۲ ۲ ۲ ۴ ۲ ۲
تعادل ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳
اسید و باز ۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۳
الکتروشیمی ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴

 

بودجه بندی شیمی( ریاضی) نظام جدید

 

نام فصل تعداد سوالات در کنکور ۹۸
کیهان زادگاه الفبای هستی ۳
ردپای گازها در زندگی ۳
آب ، آهنگ زندگی ۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم ۴
در پی غذای سالم ۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر ۶
مولکول ها در خدمت تندرستی ۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی ۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری ۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر ۲

 

انسانی

 

بودجه بندی زبان و ادبیات (انسانی) طی ادوار گذشته به صورت زیر است
مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
تاریخ ادبیات ایران و جهان (۱) خط و زبان در ایران پیش از اسلام ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
عصر پیش از رودکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر رودکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر فردوسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
عصر عنصری ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
عصر ناصرخسرو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر بیهقی ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰
عصر انوری ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر ابوالمعالی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر مولوی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
عصر سعدی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
تاریخ ادبیات جهان ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
ترکیبی ۰ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
تاریخ ادبیات ایران و جهان (۲) عصر حافظ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر خواجه رشیدالدین ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر صائب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر قائم مقام ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر هاتف ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
عصر صبا ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
عصر بیداری ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
عصر نیما ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
تاریخ ادبیات جهان ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
ترکیبی ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲
آرایه های ادبی مقدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قالب های شعر فارسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
بیان ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۰
بدیع ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۰
ترکیبی بیان و بدیع ۳ ۵ ۵ ۳ ۴ ۳ ۷
ادبیات فارسی سال چهارم قافیه ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
عروض ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴
سبک خراسانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
سبک عراقی ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ ۲
سبک هندی ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰
سبک شناسی ترکیبی ۴ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲
دوره بازگشت ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
ادبیات معاصر ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰
عرفان و تصوف ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
نقد ادبی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰

بودجه بندی عربی (انسانی) طی ادوار گذشته به صورت زیر است
مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
ترجمه و تعریب ترجمه ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴
تعریب ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مفهوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
شکل و تجزیه حرکت گذاری ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تجزیه و ترکیب ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
عربی ۲ تذکار ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
معرفه و نکره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
انواع اعراب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اعراب فعل مضارع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبنی المعلوم و مبنی المجهول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عدد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افعال ناقصه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
حروف مشبه بالفعل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
صفت و مضاف الیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تصغیر و نسبت ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
عربی ۳ مثال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اجوف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ناقص ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مفعول مطلق و مفعول له ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
توابع ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
حال ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تمییز ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
منادی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مستثنی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اسالیب جمله ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ۲ ۱
بلاغت ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
عربی پیش دانشگاهی اقسام کلمه ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
جامد و مشتق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
معرفه و نکره ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
معرب و مبنی ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اعراب فعل مضارع ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
نواسخ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
مفاعیل ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
حال و تمییز ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱
استثنا و منادی ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
مضاف و مهموز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰

بودجه بندی ریاضی (انسانی) طی ادوار گذشته به صورت زیر است.
مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
اعداد و نمادها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مجموعه ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
توان رسانی و ریشه گیری ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۰ ۱
چند جمله ای ها و اتحادها ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
معادلات درجه اول و معادله خط ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
نسبت های مثلثاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
عبارت های گویا ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱
معادلات درجه دوم و حل آن ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نامعادلات درجه اول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
اندازه گیری و مدل سازی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جامعه و نمونه ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
متغیرهای تصادفی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
نمودار ها و تحلیل داده ها ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
شاخص های مرکزی ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
شاخص های پراکندگی ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
تابع ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
معادله و تابع درجه دوم ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳
ترکیبیات ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
استدلال ریاضی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
دنباله های اعداد ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱
لگاریتم ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
مدل سازی ریاضی ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
احتمال مقدماتی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

بودجه بندی روانشناسی (انسانی) طی ادوار گذشته به صورت زیر است
مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
کلیات ۵ ۷ ۳ ۴ ۴ ۵ ۵
رشد ۶ ۱ ۵ ۹ ۷ ۹ ۸
فرآیندهای شناختی ۷ ۵ ۴ ۴ ۷ ۴ ۵
سلامت روانی و اختلال روانی ۲ ۷ ۶ ۳ ۴ ۲ ۲

بودجه بندی تاریخ(انسانی)

 

مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
تاریخ شناسی انسان و تاریخ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰
زمان و اهمیت آن در تاریخ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
جغرافیا بستر تحولات تاریخی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
دنیای پر رمز و راز افسانه ها و حماسه ها ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
آثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
سکه ها آیینه ی گذشته ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هنر و تاریخ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱
ادبیات و تاریخ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
سفرنامه ، گشت و گذار در سرزمین ها ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
زندگی نامه ها و تاریخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
اسناد تاریخی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
نشریه ها و تاریخ نویسی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
مورخان و تاریخ ایران ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
مورخان و تاریخ جهان ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تاریخ ایران و جهان (۱) تاریخ چیست و مورخ کیست ؟ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تمدن در “میان دورود ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
مصر ، هدیه نیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
تلاش برای زیستن ، آریایی ها از مهاجرت تا تشکیل حکومت ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
هخامنشیان ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
یونان و روم ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
اشکانیان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
ساسانیان ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
طلوع اسلام ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
اسلام در مدینه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
عصر خلفای نخستین ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
خلافت امویان ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
خلافت عباسیان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
ایران در قرون اسلامی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
ورود اسلام به ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ایران در مسیر استقلال ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ ایران از مغول تا صفویه ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
تمدن و فرهنگ ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اروپا در قرون وسطی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
جنگ های صلیبی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
رنسانس در اروپا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
تاریخ ایران و جهان (۲) تحولات مذهبی ، فکری و علمی اروپا در قرون جدید ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
آخرین امپراطوری های مسلمان ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم ؛ نبرد علیه استعمار ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
آسیا در قرن نوزدهم ؛ مقاومت در برابر استعمار ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
جنگ جهانی اول ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جهان در میان دو جنگ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جنگ جهانی دوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر جنگ سرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
ایران در عصر صفویه ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
روابط خارجی ایران در دوره ی قاجار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
اوضاع اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
زمینه های انقلاب مشروطیت ایران ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
انقلاب مشروطیت ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دخالت های روسیه و انگلستان در ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ایران در دوران سلطنت رضا شاه ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
اوضاع ایران از اشغال متفقین تا کودتای ۲۸ مرداد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
انقلاب اسلامی ایران ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
ایران در دوران جمهوری اسلامی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هشت سال دفاع مقدس ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

بودجه بندی عربی (انسانی) طی ادوار گذشته به صورت زیر است
مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
جغرافیا (۱) جغرافیا علمی برای زندگی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
بیابان ها ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
انسان و بیابان ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اهمیت و نقش جنگل ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
آلودگی هوا ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
آلودگی دریاها و رودها ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
مخاطرات طبیعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
انسان و مخاطرات طبیعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
گردشگری چیست ؟ گردشگر کیست ؟ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
ایرانگردی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
پراکندگی و رشد جمعیت ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
جمعیت و مهاجرت ، جمعیت و منابع طبیعی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
آب ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
بهره برداری از منابع آب ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
جغرافیا ، جغرافی دانان و توسعه ی پایدار ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
جغرافیا (۲) ناحیه چیست ؟ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
زندگی در نواحی ساحلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
زندگی در نواحی کوهستانی ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
زندگی در نواحی گرم و خشک ، گرم و مرطوب ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰
زندگی در نواحی قطبی ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
سکونتگاه های شهری و روستایی ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
نواحی سیاسی ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱
نواحی اقتصادی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
 

 جغرافیای سال چهارم
 
 
 
 
 
 

ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
سیستم چیست ؟ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
راه و روش پژوهش های جغرافیایی ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
نقشه و فرآیند تهیه آن ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
نمایش شکل زمین ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
کاربرد رایانه در جغرافیا ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
سنجش از دور ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
سیستم های اطلاعات جغرافیایی ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰
مدل های جغرافیایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقش جغرافیا در مدیریت محیط ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
جغرافیا و آمایش سرزمین ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱

بودجه بندی اقتصاد (انسانی)
مباحث / سال
 
۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
مقدمات اقتصاد چیست ؟ ۲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱
آشنایی با شاخص های اقتصادی ۴ ۴ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
تولید و بازار تولید ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰
بازار ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱

مدیریت کلان اقتصادی 
دولت و اقتصاد ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۰ ۰
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
بودجه بندی دولت ۱ ۳ ۲ ۲ ۱ ۳ ۲

توسعه ی اقتصادی 
مفاهیم و معیارهای توسعه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
توزیع درآمد و فقر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دولت و توسعه ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰

بازارهای مالی 
پول ۲ ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱
بانک ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
بورس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲
اقتصاد جهان

 

تجارت بین الملل ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
آشنایی با برخی نهاد ها و موسسات موثر در اقتصاد جهان ۰ ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰

 

 

 

بودجه بندی علوم اجتماعی ( انسانی )
مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲
جامعه شناسی (۱) کنش انسانی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
علوم انسانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
اهمیت علوم انسانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کنش اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
علوم اجتماعی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
تاریخچه ی جامعه شناسی ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱
پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جهان اجتماعی و جهان طبیعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اجزا و لایه های جهان اجتماعی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
جهان های اجتماعی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
پیامدهای جهان اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
انواع جهان اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
انواع شناخت اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی تجربی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی عقلی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
شناخت اجتماعی شهودی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی در قرآن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ترکیبی جامعه شناسی (۱) ۱ ۲ ۱ ۳ ۲ ۰
جامعه شناسی (۲) گستره ی جهان اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نظام اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فرهنگ ۱ و ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲
هویت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هویت فردی و اجتماعی ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
بازتولید هویت اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
تحولات هویتی فرهنگ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
ازخود بیگانگی فرهنگی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
قدرت و اقتدار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نظام سیاسی ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱
انواع نظام سیاسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ترکیبی جامعه شناسی (۲) ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۰
علوم اجتماعی جهان فرهنگی ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
فرهنگ جهانی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
فرهنگ های جهانی ۱ و ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
تکوین فرهنگ جدید غرب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
جامعه ی جهانی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تحولات نظام جهانی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲
جهان دوقطبی ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱
جنگ ها ، بحران ها و تقابل های جهانی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
بحران های زیست محیطی ، معرفتی و معنوی ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
بیدارگران اسلامی و منور الفکران و روشنفکران غرب زده ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
انقلاب اسلامی ایران ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
بیداری اسلامی ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ترکیبی علوم اجتماعی ۳ ۵ ۱ ۱ ۳ ۰
ترکیبی ترکیبی از جامعه شناسی (۱) و جامعه شناسی (۲) ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
ترکیبی از جامعه شناسی (۲) و علوم اجتماعی ۱ ۲ ۵ ۰ ۰ ۰
ترکیبی از جامعه شناسی (۱) و علوم اجتماعی ۳ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰
ترکیبی از هر ۳ کتاب ۱ ۱ ۳ ۴ ۰ ۰

بودجه بندی منطق (انسانی)
مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
انسان و تفکر ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
چگونه تعریف می کنیم ؟ ۱ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱
تعریف و دنیای مفاهیم ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۱ ۰
اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
اقسام تعریف ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
جایگاه قضیه در استدلال ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
اقسام قضایای حملی و شرطی ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
احکام قضایای حملی ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
استدلال (ترکیب قانون مند قضایا) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
اقسام قیاس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
ارزش قیاس ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
محتوای استدلال (ماده) ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
مغالطه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

 

بودجه بندی فلسفه (انسانی)
مباحث / سال

 

۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
فلسفه سال سوم فلسفه چیست (۱) ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
فلسفه چیست (۲) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
فلسفه چیست (۳) ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
آغاز فلسفه ۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۱ ۱
شهید راه حکمت ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
گوهرهای اصیل و جاودانه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲
علت های چهارگانه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فلسفه سال چهارم کلیات (۱) ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
کلیات (۲) ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
مبانی حکمت مشاء (۱) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
مبانی حکمت مشاء (۲) ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴
نمایندگان مکتب مشاء (۱) ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
نمایندگان مکتب مشاء (۲) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
افول حکمت مشاء ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
حکمت اشراق ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲
جریان های فکری عالم اسلام ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
صدرالمتالهین ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبانی حکمت متعالیه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
حکمای معاصر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
حیات فرهنگی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 

هنر 

اختصاصی هنر

بودجه بندی درک عمومی هنر در کنکور سراسری هنر
مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲
هنر پیشا تاریخی ایران ۲ ۲ ۱ ۱ ۰
جهان ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
هنر تمدن های باستانی ایران ۳ ۱ ۵ ۱ ۴
چین و ژاپن ۲ ۱ ۲ ۱ ۰
هند ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
بین النهرین ۱ ۱ ۰ ۱ ۲
اژه و یونان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
اتروسک و روم ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
پیشاکلومبی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
مصر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
هنر اسلامی ایران ۵ ۷ ۴ ۷ ۴
جهان ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی ۱ ۰ ۱ ۱ ۱
هنر رنسانس ۱ ۲ ۱ ۱ ۰
سبک های هنری ۶ ۶ ۷ ۷ ۵
صنایع دستی ۲ ۱ ۱ ۱ ۲
عکاسی ۱ ۱ ۲ ۲ ۲
موسیقی ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
خلاقیت نمایشی ۳ ۱ ۰ ۰ ۲
خط و خوشنویسی ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
چاپ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
درک تصویر ۰ ۱ ۰ ۰ ۰

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک در آزمون سراسری هنر طی ادوار گذشته
مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲
نسبت و تناسب ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
درصد ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
اعداد گویا ۲ ۱ ۱ ۲ ۳
توان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
چندجمله ای ها و اتحاد ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
ب.م.م و ک.م.م ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دستگاه مختصات ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
اعداد حقیقی ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
نسبت های مثلثاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
معادلات درجه اول ۰ ۰ ۲ ۱ ۱
معادلات درجه دوم ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
آنالیز ترکیبی و احتمال ۱ ۰ ۱ ۱ ۱
هندسه مثلث ۴ ۴ ۳ ۲ ۳
هندسه چندضلعی ها ۱ ۱ ۲ ۲ ۱
هندسه دایره ۲ ۴ ۲ ۳ ۱
هندسه فضایی ۱ ۱ ۳ ۲ ۱
تبدیلات هندسی و شکل ۲ ۳ ۳ ۷ ۴
هوش ۳ ۵ ۵ ۲ ۲
الگوسازی ریاضی ۶ ۰ ۱ ۰ ۱
گسترده ۰ ۱ ۰ ۰ ۲
شناخت احجام ۰ ۰ ۰ ۱ ۲
انواع انرژی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
رسانایی گرمایی ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
تعادل گرمایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
گرمای ویژه ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
ویژگی های ماده ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
فشار ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
جرم حجمی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
امواج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فیزیک نور ۲ ۱ ۱ ۲ ۱
الکتریسیته ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
نیروها و بردارها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قوانین نیوتن ۰ ۱ ۱ ۱ ۲
کار و انرژی و توان ۱ ۰ ۱ ۰ ۱

بودجه بندی درس ترسیم فنی در آزمون سراسری  هنر طی ادوار گذشته
مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
هندسه مسطحه ۶ ۶ ۸ ۷ ۸ ۸
ترسیمات هندسی ۰ ۳ ۳ ۰ ۲ ۱
هندسه احجام ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۱
رسم سه نما ۱ ۰ ۱ ۲ ۱ ۱
مجهول یابی ۲ ۲ ۱ ۲ ۰ ۱
شناخت احجام ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
تقارن ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
مقیاس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اندازه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سیستم های نقشه کشی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خط و صفحه ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱
ابزار و تجهیزات ۲ ۰ ۱ ۰ ۳ ۲
نقشه کشی معماری ۲ ۵ ۳ ۴ ۱ ۳
پرسپکتیو و تصاویر موازی ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
برش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فضا ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
دوران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
گسترده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایه و انعکاس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هوش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱

بودجه بندی خلاقیت تصویری درآزمون سراسری هنر در طی ادوار گذشته
مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲
مبانی هنرهای تجسمی کیفیات و فنون بصری ۶ ۵ ۴ ۲ ۴
تحلیل و درک آثار تصویری ۵ ۶ ۸ ۶ ۷
مبانی رنگ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
مبانی طراحی گرافیک خط در گرافیک ۱ ۱ ۰ ۱ ۰
تحلیل آرم و نشانه شناسی ۴ ۰ ۱ ۲ ۰
مکاتب گرافیک و طراحی پوستر ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
پایه و اصول صفحه آرایی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
شناخت تکنیک مبانی چاپ دستی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
ابزار شناسی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
مبانی تصویر سازی ۰ ۱ ۲ ۰ ۱
سبک شناسی شناخت آثار هنرمندان و آثار تاریخی ۲ ۰ ۲ ۳ ۲
سبک شناسی تحلیلی ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
سایر مباحث ۰ ۱ ۱ ۲ ۱

بودجه بندی خلاقیت نمایشی درآزمون سراسری هنر طی ادوار گذشته
مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
عناصر نمایش ۵ ۱ ۵ ۰ ۲ ۲
نمایش یونان ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
نمایش روم و قرون وسطی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
نمایش رنسانس ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
نمایش شرق ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲
نمایش قرن ۲۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
نمایش ایران ۱ ۲ ۰ ۱ ۲ ۱
مکاتب ادبی و ادبیات ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱
نمایش عروسکی ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰
سینمای ایران ۰ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱
مباحث فنی سینما ۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سینمای ملل ۲ ۲ ۰ ۱ ۲ ۲
سبک های سینمایی ۱ ۲ ۰ ۶ ۴ ۳
کارگردانان خلاق دوره صامت ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تدوین ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱
درک تصویر ۲ ۲ ۶ ۳ ۲ ۵
تلویزیون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کلیات سینما ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
اسطوره و حماسه ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

بودجه بندی مبحث خلاقیت موسیقی در کنکور هنر
مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲
نت شناسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فواصل غربی ۰ ۰ ۱ ۱ ۴
فواصل ایرانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
گام های غربی ۱ ۱ ۲ ۰ ۲
گام های کلیسایی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
مدشناسی ایرانی ۳ ۳ ۲ ۲ ۱
سازشناسی غربی ۳ ۵ ۴ ۴ ۳
سازشناسی ایرانی ۲ ۱ ۲ ۲ ۲
تاریخ موسیقی جهان ۱ ۰ ۰ ۱ ۴
تاریخ موسیقی ایران ۱ ۰ ۲ ۱ ۰
آکوردشناسی ۳ ۰ ۲ ۲ ۳
هارمونی ۲ ۲ ۲ ۱ ۰
فرم شناسی ۱ ۴ ۱ ۳ ۱
فیزیک صوت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تعاریف ایرانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
علائم ، تعاریف و اختصارات ۱ ۲ ۰ ۰ ۰
ریتم و میزان بندی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تلفیق سازشناسی ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
تلفیق مدها و گام ها ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
موسیقی فیلم ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
مدشناسی ایرانی و آکوردشناسی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰

بودجه بندی خواص مواد در آزمون سراسری هنر طی ادوار گذشته
مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲
مواد و مصالح ۳ ۳ ۱ ۳ ۴
فلزات و نافلزات ۱ ۰ ۲ ۰ ۲
کاغذ و چاپ ۳ ۳ ۴ ۰ ۳
صنایع دستی ۰ ۱ ۲ ۵ ۲
شیشه ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
الیاف نساجی ۳ ۲ ۲ ۱ ۲
چوب ۱ ۱ ۱ ۳ ۱
صنایع جدید ۲ ۰ ۳ ۱ ۰
شیمی رنگ ۱ ۳ ۴ ۲ ۲
عکاسی ۲ ۳ ۱ ۱ ۰
ابزار و اسلوب های هنری ۲ ۱ ۰ ۱ ۱
مرمت و موزه داری ۰ ۱ ۰ ۲ ۰
حلال ها و رنگ برها ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
شوینده ها و پاک کننده ها ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
قیر و مواد نفتی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
چسب ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
صنایع غذایی و دارویی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰

 

زبان انگلیسی

بودجه بندی زبان درآزمون سراسری زبان طی ادوار گذشته
مباحث / سال ۹۴ ۹۳ ۹۲
Grammar شکل گذشته افعال مدال ۱ ۰ ۰
زمان ها ۱ ۱ ۱
ربط دهنده ها ۰ ۲ ۰
عبارات قیدی ۱ ۰ ۰
شرطی ها ۱ ۱ ۲
وجه وصفی ۱ ۱ ۰
ساختار های اجتناب از تکرار ۱ ۰ ۰
معلوم / مجهول ۱ ۰ ۰
شکل خلاصه شده ی عبارت وصفی ۱ ۱ ۰
افعال کمکی و مدال ۱ ۱ ۱
ضمایر ۱ ۱ ۰
نقل قول ها ۰ ۱ ۰
جمله واره ها ۰ ۱ ۰
ترتیب صفات ۰ ۰ ۱
وارونه سازی ۰ ۰ ۱
شکل فعل دوم ۰ ۰ ۱
ضمایر موصولی ۰ ۰ ۲
تشدید کننده ها ۰ ۰ ۱
vocabulary ۱۵ ۱۵ ۱۵
wordorder ۱۵ ۱۵ ۱۵
languagefunction ۵ ۵ ۵
cloze test ۱۰ ۱۰ ۱۰
reading ۱۵ ۱۵ ۱۵

 

 

مشاهده مطلب
مطالعه اصولی

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *