دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

خلاصه نویسی زیست دهم فصل 1 | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
راسا ادوایزر

 نكات مهم فصل ١ سال دهم

۱- مونارك نوعى پروانه بوده و در نتيجه در گروه حشرات است، بنابراين ميتوان گفت داراى قلب پشتى، همولنف، چشم مركب و تنفس نايديسى است؛ اما دستگاه گردش خونش نقشى در تبادل گازهاى تنفسى ندارد.

۲- رشد به معناى بزرگ شدن است و طى آن تعداد ياخته ها ضمن تقسيم افزايش مى يابد و يا ابعاد ياخته ها به شكل برگشت ناپذير بزرگ ميشود.بنابراين تورژسانس رشد به حساب نمى آيد!

۳-سطوح متفاوت حيات:
١- ياخته ٢- بافت ٣- اندام ٤- دستگاه ٥- جاندار ٦- جمعيت ٧- اجتماع زيستى ٨- زيست بوم ٩- زيست كره

۴- گونه شامل تعدادى جاندار به هم شبيه اند كه ميتوانند با توليد مثل، زاده هايى شبيه خود با قابليت زنده ماندن و توليدمثل به وجود آورند.

۵- تنوع نه تنها بين جانداران، بلكه در هر جاندار نيز وجود دارد، به طوريكه حتى تنوع، در برگ هاى يك درخت نيز مشاهده ميشود.

۶-توجه داشته باشيد كه جانداران تراژن، جاندارانى اند كه ژن هاى افراد گونه اى ديگر را در خود دارند؛ بنابراين هر جاندارى كه ژن دريافت كرده است تراژن نيست!

۷- امروزه براى داشتن محصولات كشاورزى بهتر، ژن هايى از گياهان خودرو استخراج كرده و با فنون مهندسى ژن، به دناى گياهان زراعى منتقل ميكنند.

۸-آغاز گستره ى حيات با ساختارى است كه لزوماً محصور در غشايى با دولايه ى فسفوليپيدى است.

۹-سوخت هاى فسيلى مثل نفت، گاز، بنزين و گازوئيل تجديدناپذير و انرژى هاى آب هاى روان، باد، خورشيد، زمين گرمايى و سوخت هاى زيستى مثل الكل، تجديد پذيرند.

مشاهده مطلب
روش رسیدن به هدف

۱۰- هر نوع سوخت داراى منشا زيستى و غيرفسيلى، از جانداران امروزى بدست مى آيد.

گروه مشاورین راسا

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *