دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

مباحث مشترک و غیر مشترک شیمی و فیزیک و ادبیات نظام قدیم و جدید کنکور 99 | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
مباحث مشترک نظام قدیم و جدید

مباحث مشترک و غیر مشترک شیمی و فیزیک و ادبیات نظام قدیم و جدید کنکور ۹۹

مشترکات شیمی (نظام قدیم و جدید)

فصل ۳(سال ۱۱): شیمی آلی (اسیدها ،الکل ها و استر ها) فصل ۳ سال چهارم

فصل ۱ (سال ۱۲): اسید و باز (فصل ۳ سال چهارم)

فصل ۲ (سال ۱۲):الکترو شیمی (فصل سال چهارم)

 

فصل ۳ (سال ۱۲):

۱)ترکیبات یونی و خواص ترکیبات یونی ،مقایسه دمای ذوب ترکیبات یونی ،فروپاشی شبکه (فصل ۳ سال دوم)

۲)جامدات کووالانسی (الماس و گرانیت )فصل ۵ سال دوم

۳)جامدات مولکولی فصل ۴ سال دوم

 

فصل ۴ (سال ۱۲):

۱)آلاینده ها فصل ۱ سال چهارم

۲)اصل لوشاتلیه،معادله هابر،مسایل ثابت تعادل فصل ۲ سال چهارم

 

فصل ۱ (شیمی ۱۰) مشترک با :

۱)ساختار اتم (عدد اتمی ،عدد جرمی )ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین ،طیف ،آرایش الکترونی ،اعداد کوانتومی(فصل ۱ سال دوم)

۲)آشنایی با جدول با جدول تناوبی ،تعیین گروه و دوره ،تعدادالکترون لایه ظرفیت،هشتایی شدن (فصل ۲ سال دوم)

۳)پیوند یونی و نامگذاری یونی (فصل ۳ سال دوم)

 

فصل ۲ (شیمی۱۰)

۱)موازنه کردن ،قانون پایستگی،استوکیومتری(فصل ۱ سال سوم)

۲)نامگذاری ترکیبات یونی (فصل ۳ سال دوم)

۳)لوویس (فصل۴ سال دوم)

 

فصل ۳ (شیمی ۱۰)

۱)فصل ۳ سال سوم

۲) قطبی و ناقطبی ، نیروهای بین مولکولی (فصل ۴ سال دوم)

 

فصل ۱ (شیمی ۱۱)

۱)آشنایی با جدول تناوبی ،آشنایی با گره ها و دوره ها ، آشنایی با گره ها و دوره ها (فصل ۲ شیمی دوم)

۲)استوکیومتری (فصل ۱ سال سوم)

۳)شیمی آلی (آلکان ها ، آلکن ها ، آلکین ها ، سیکلو آلکان ها و ترکیبات آروماتیک(فصل ۵ شیمی دوم)

 

فصل ۲ (شیمی۱۱):

۱)ترمودینامیک(فصل ۲ سال سوم )

۲)مسایل سینتیک (فصل۱ سال چهارم)

 

مشترکات  دو نظام(جدید و قدیم)

مطالب مشترک دو نظام در درس ادبیات

 

۱)آرایه های ادبی بدون کم و کاست:

نکته :اصطلاح جناس همسان و ناهمسان به جای جناس  تام و ناقص تفاوت کوچک میان مطالب این دو نظام در مبحث آرایه های ادبی است.

۲)اغلب جفت های املایی (هم آواها ، مانند صبا -سبا) در دو نظام مشترک است و کتاب املا و لغت نشر دریافت ، در هر دو نظام این جفت ها پوشش می دهد.

۳)زمینه های حماسه ،مفهوم ادبیات پایداری ، طنز و نقیضه پزداری موارداصلی اشتراک میان سبک شناسی دو نظام است . سایز نکات مربوط به تاریخ ادبیات نظام جدید، در چند صفحه گرد آوری شده است (پیوست کتاب املا و لغت نظام جدید)

۴)انواع واژه ها (ساده ،مرکب و…) ،جمله ساده و مرکب، مسند ،مفعول ، متمم (بدون توجه به نوع متمم)نهاد ،بدل ،نقش تکرار (نقش های تبعی)،نقش های ضمیر پیوسته ،شیوه عادی و بلاغی ،رای حرف اضافه ، رای بدل ازکسره (فک اضافه)،هسته و وابسته ،نمودار پیکانی گروه اسمی ،انواع ((ان)) موارد مشترک دستور زبان فارسی میان دو نظام است.

توجه: واج شناسی، فرایندهای واجی (آوایی)و ویرایش ویژه نظام قدیم است.

۵)مفاهیم رایج در تست های مفهومی (قرابت معنایی )میان دو نظام تفاوت خاصی ندارد و در کتاب تناسب مفهومی نشر دریافت این مفهوم

کامل آموزش داده شده است.

۶)درس های مشترک کتاب های دو نظام:

رستم و اشکبوس، حمله حیدری، کتاب غاز ،دخترک بینوا(کوزت)،مائده ای زمینی،خسرو،در سایه سارنخل ولایت،دیباچه گلستان،قاضی بست، سه پرسش، کبوتر طوقدار،زاغ و کبک،بوی جوی مولیان،شبنم عشق،نی نامه ،مناجات سنایی،کاوه داد خواه،مناظره خسرو و فرهاد،برقه های شعرفارسی،مست و هوشیار،دماوندیه ، شب کویر ،خوان هشتم، قصه عینکم،آخرین درس

مشاهده مطلب
نقد و بررسی سوالات زیست آزمون جامع سنجش 29 فروردین

 

فیزیک نظام قدیم و جدید

مقایسه فیزیک دهم و فیزیک ۲(دوم دبیرستان نظام قدیم) به تفکیک رشته های ریاضی-فیزیک و تجربی و فصل به فصل شروع میکنیم و در نهایت به جمع بندی در خصوص تغییرات کلی میرسیم.
در فصل ۱ کتاب فیزیک دهم نسبت به فصل ۱ کتاب فیزیک ۲ مباحثی مانند مدل سازی، تخمین، دقت و خطا و چند پیشوند یکای اندازه‌گیری اضافه شده است و مبحث چگالی به این فصل منتقل شده است. بزرگترین تغییر این فصل حذف شدن برآیند و تفاضل برداری است که البته به مرور داوطلبان آن را خواهند آموخت و این مبحث از مباحث پایه ای است و برای هر دانش آموز در هر سطحی لازم است.
فصل ۴ فیزیک ۲ نظام قدیم و فصل ۲ فیزیک دهم تقریباً مشترک هستند و تغییر چندانی نداشته اند در فصل ۳ فیزیک دهم نسبت به فصل ۵ فیزیک ۲ میتوان به حذف شدن اصل پاسکال و اضافه شده مباحثی مانند: نانو، اصل ارشمیدس، حرکت براونی و اصل مهم برنولی اشاره کرد.
فصل ۴ فیزیک دهم نسبت به فصل ۶ فیزیک ۲ مباحثی مانند: درجه فارنهایت و فرمول تبدیل درجه سلسیوس به فارنهایت تعریف مدل و قانون آووگادرو را اضافه تر دارد.
در کتاب فیزیک دهم رشته ریاضی فصل ۵ نسبت به فصل ۱ فیزیک ۳ (سوم دبیرستان) نظام قدیم فقط یخچال کارنو را اضافه تر دارد و سایر مباحث تقریباً مشترک هستند.
با توجه به تفاوت های که بین کتاب های درسی یازدهم و دوازدهم در دو رشته ریاضی و تجربی وجود دارد بهتر است دو رشته را جداگانه بررسی کنیم
ابتدا تفاوت فیزیک نظام قدیم و جدید را در کتاب یازدهم تجربی بررسی می‌کنیم:
در فصل ۱ نسبت به فصل مشابه کتاب نظام قدیم شاهد حذف مباحثی مانند حذف رابطه ی محاسبه ی چگالی سطحی بار و مانند رشته ریاضی شاهد حذف به هم بستن خازن ها هستیم.
در فصل ۲ نیز مانند کتاب ریاضی استاندارد های مهندسی سیم ها حذف شده است علاوه بر آن مبحث تغییر مقاومت با دما نیز حذف شده است.
فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی ترکیبی از فصل ۳ و ۴ فیزیک ۳ رشته تجربی (نظام قدیم) است. اما در این فصل شاهد حذف فرمول محاسبه میدان مغناطیسی در مرکز حلقه نیز هستیم.

مانند رشته ریاضی در این فصل فرمول های میدان حاصل از سیم راست، نیروی وارد بر دو سیم حامل جریان و روابط لحظه ای کمیت ها حذف شده اند.
در فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی نسبت به فصل حرکت شناسی کتاب دوازدهم رشته ریاضی میتوان به منتقل شدن مفاهیم اولیه حرکت از فیزیک ۲ به این فصل همچنین حذف حرکت در صفحه و حرکت پرتابی اشاره کرد ؛از سقوط آزاد نیز فقط حرکت در راستای قائم بدون سرعت اولیه در کتاب درسی مطرح شده است.
فصل دینامیک شاهد تغییراتی مانند حذف شدن مباحث سطح شیب دار، شیب عرضی جاده و مسائل کار و انرژی در حرکت دایره ای هستیم.

حال به بررسی تغییرات فیزیک نظام جدید رشته ریاضی میپردازیم:

در فصل ۱ فیزیک یازدهم شاهد انتقال مفاهیم اولیه الکتریسیته ساکن مثل بار،الکتروسکپ و… از فیزیک ۱ (اول دبیرستان)نظام قدیم به این فصل هستیم همچنین یکی از مهمترین تغییرات فیزیک نظام جدید یعنی حذف مبحث به هم بستن خازن ها را شاهد هستیم. (لازم به ذکر است که در آزمون سراسری سال ۹۸ نظام جدید احتمال طرح سوال از مبحث R/C وجود دارد که تا حدودی به مبحث حذف شده ارتباط دارد.)

مشاهده مطلب
قابل توجه فارغ التحصیلان (نظام جدید۳_۳_۶) داوطلب کنکور ۹۹

در فصل ۲ کتاب فیزیک یازدهم ریاضی نسبت به فصل ۳ کتاب فیزیک ۳ شاهد اضافه شدن مبحث مقاومت های خاص و دیود ها هستیم همچنین مباحثی مانند استاندارد های مهندسی سیم ها و مدار های چند حلقه حذف شده است.(احتمال طرح سوال از مدار های چند حلقه در آزمون سراسری ۹۸ وجود دارد.)
در فصل مغناطیس تغییراتی مانند حذف فرمول محاسبه میدان حاصل از سیم راست و به تبع آن نحوه محاسبه نیروی وارد بر دو سیم حامل جریان حذف شده است.
در فصل القای الکترومغناطیس شاهد حذف رابطه القای متقابل هستیم؛ همچنین به علت این که دانش آموزان نظام جدید در مقطع دوازدهم با مشتق آشنا می‌شوند؛ مقادیر لحظه ای کمیت های این فصل حذف شده اند.

در فصل ۳و۴ فیزیک ۱۲ ریاضی که مطالب فصل های ۳، ۴، ۵ و۶ فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی را شامل می‌شود می‌توان به اثبات معادله مکان زمان نوسانگر با نسبت مثلثاتی کسینوس و حذف مباحث معادله سرعت و شتاب نوسانگر، تابع موج، آنتن، فرمول سرعت صوت در گازها، فرمول های انرژی و توان موج و فرمول های اثر دوپلر اشاره کرد؛ همچنین جدول کاربردها و نحوه تولید و آشکار سازی امواج الکترومغناطیس(که قبلاً منبع تست های آزمون سراسری بود) حذف شده و به صورت خیلی محدود تر بیان شده است. در فصل ۴ شاهد اضافه شدن مباحث قوانین شکست و بازتاب نور ، ضریب شکست، رابطه ی اسنل، پراش، پاشندگی، نور و تشدیدگر هلمهولتز هستیم.

در فصل آشنایی با فیزیک اتمی فقط شاهد حذف قسمت تابش گرمایی از کتاب نظام قدیم هستیم.
در فصل ۶ فیزیک دوازدهم رشته ریاضی قسمت رسانا ها و نیم رسانا ها حذف شده و همجوشی هسته ای به این فصل اضافه شده است.
در فصل حرکت شناسی کتاب دوازدهم تجربی نسبت به فصل مشابه شاهد حذف کامل سقوط آزاد و حرکت در صفحه هستیم همچنین به علت تدریس نشدن مشتق روابط لحظه ای به صورت مستقیم بیان نشده اند. همچنین در دینامیک میتوان دید که سطح شیب دار، شیب عرضی و حرکت دایره ای حذف شده اند.

کمی بیشتر از تغییرات فیزیک نظام جدید رشته تجربی:

فصل ۳ فیزیک دوازدهم تجربی که شامل مباحث فصل های ۳، ۴، ۵ و۶ فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی است تغییراتی مانند: حذف معادله ی سرعت و شتاب نوسانگر، تابع موج، فرمول انرژی و توان موج، سرعت صوت در گاز ها، لوله های صوتی و اضافه شدن مباحث قوانین شکست و بازتاب، ضریب شکست، پاشندگی نور و اثر دوپلر (بدون فرمول) را تجربه کرده است.
در فصل آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای که شامل مباحث فصل ۷و ۸ فیزیک پیش دانشگاهی تجربی است شاهد حذف مباحث پایستگی انرژی در فتوالکتریک، معادله فتوالکتریک، فرمول بسامد آستانه فتوالکترون ها و نظریه تابش هستیم.

جمع بندی تغییرات فیزیک نظام جدید در یک کلام:

در کتاب درسی نظام جدید مباحثی اضافه شده اند اما حذف برخی مباحث تست خیز مانند:آینه ها و عدسی ها، اصل پاسکال، به هم بستن خازن ها، سقوط آزاد، تابع موج، فرمول های اثر دوپلر و … باعث شده اند که در مجموع بتوان سطح کتاب درسی نظام جدید را پایین تر و ساده تر از کتاب درسی نظام قدیم ارزیابی کرد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *