دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

نکات ترکیبی درس زیست شناسی ویژه داوطلبین کنکور تجربی | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
زیست شناسی کنکور

نکات ترکیبی درس زیست شناسی ویژه داوطلبین کنکور تجربی

((چند نکته مهم از چرخه جنسی)) 

۱-غلظت دو هورمون FSH و LH   حدودا در روزهای ۶ و  ۲۶ چرخه جنسی در پلاسما یکسان است.

۲-غلظت دو هورمون استروژن و پروژسترون حدودا  در روزهای ۱۶ و ۲۶ چرخه جنسی در پلاسما یکسان است.

 

((جمع بندی هورمون های تنظیمی هیپوتالاموسی در حد کتاب درسی))

🔻۱.این هورمون ها توسط نورون ها ساخته می شوند

🔻۲.این‌هورمون ها از طریق گردش خون به هیپوفیز جلویی وارد می شوند تا بر گیرنده های خود در انجا اثر بگذارند .

🔻۳.این هورمون در غلظت مشخصی در خون قابل اندازه گیری هستند.

🔻۴.هورمون پرولاکتین آزاد کننده ندارد و  تولید ان از طریق تحریک عصبی( مکیدن نوزاد) صورت می گیرد .

🔻۵. از هیپوتالاموس جهت تنظیم هورمون رشد هم ازاد کننده  و هم مهار کننده ترشح می شود.

🔻۶.برای تنظیم تولید هورمون های FSH و LH یک نوع  ازاد کننده  از هیپوتالاموس ترشح می شود ، این هورمون ها مهار کننده ندارند.

🔻۷.هورمون های تنظیمی که از هیپوتالاموس باعث ترشح هورمون های محرکی از هیپوفیز پیشین می شود ( ۱.محرک غده فوق کلیه و۲. محرک غده تیروئید ۳.FSH و ۴. LH)  فقط آزاد کننده دارند و مهارکننده ندارند.

 

نکات ترکیبی درس زیست برای آمادگی در کنکور تجربی

 

((نکات مهم فصل ۷زیست شناسی کنکور تجربی ))

 

♦️هر گیاهی که توانایی تثبیتCO2را در روز دارد 👈 هر سه گیاهC3و C4وCAM

♦️هر گیاهی که CO2 را فقط در حضور نور( مثلا روز) تثبیت می کند👈 گیاهان C3 و C4

♦️هر گیاهی که  توانایی تثبیت CO2 را در شب نیز دارد 👈 گیاهان CAM

♦️هر گیاهی کهCO2 را فقط در شب تثبیت می کند👈همیچین گیاهی نداریم

♦️هر گیاهی کهCO2 را در  دو زمان مختلف ( شب و روز) تثبیت می کند👈 گیاهان CAM

♦️هر گیاهی کهCO2 را در دو محل مختلف و به دو صورت تثبیت می کند👈 گیاه C4

مشاهده مطلب
کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم : درس ۲ - قسمت سوم

♦️هر گیاهی که CO2 را دوبار تثبیت می کند👈👈👈گیاهان  C4  و CAM

♦️هر گیاهی که CO2 را فقط یکبار تثبیت می کند 👈 گیاهان C3

♦️هر گیاهی CO2 را فقط به صورت اسیدی سه کربنه تثبیت می کند👈 گیاهان C3

♦️هر گیاهی که توانایی تثبیت CO2 را به صورت اسیدی سه کربنه دارد.👈 گیاهانC3،C4وCAM

♦️هر گیاهی که توانایی تثبیت CO2 را به صورت اسیدی چهار کربنی دارد👈گیاهان CAMو C4

♦️هر گیاهی که CO2را فقط به صورت اسیدی چهار کربنه تثبیت می کند👈 همچین گیاهی نداریم.

♦️هر گیاهی که  توانایی تثبیت CO2را خارج از میانبرگ دارد 👈 گیاهان C4

♦️هرگیاهی که توانایی تثبیت CO2رادرماده زمینه ای سیتوپلاسم دارد.👈گیاهان C4 و CAM

♦️هر گیاهی کهCO2 را فقط در ماده زمینه ای سیتوپلاسم تثبیت می کند👈همچین گیاهی نداریم

♦️هرگیاهی که توانایی تثبیت CO2را در ماده زمینه ای سیتوپلاسم ندارد👈 گیاهانC3

♦هر گیاهی که توانایی  تثبیت CO2 را در کلروپلاست دارد 👈 هر سه نوع گیاه C3وC4 و CAM

♦️هر گیاهی که توانایی تثبیت CO2 ،در خارج از کلروپلاست را دارد 👈گیاهانC4 و CAM

♦️هر گیاهی که توانایی تثبیت CO2 ،در خارج از کلروپلاست را ندارد 👈گیاهانC3

 

 

هورمون هایی که توسط اندام های دستگاه گوارشی تولید می شوند عبارتند از:

🔸۱: گاسترین👈توسط معده

🔸۲.سکرتین👈 دوازده( روده باریک)

🔸۳.انسولین و گلوکاگون👈 لوزالمعده

🔸۴.اریتروپویتین👈کبد

 

((نکته مهم فصل فتوسنتز))

 

♦️قطعا C4  یا C3  یا CAM بودن گیاهان هیچ ربطی به تک یا دو لپه ای بودن ندارد.

🔸توضیح:

🔻۱.گیاهC4در غلاف اوندی خود ، کلروپلاست دارد ،چه  تک لپه باشد  ، چه دولپه باشد

🔻۲.گیاه C3  در غلاف اوندی خود ، کلروپلاست ندارد ،چه تک لپه باشد و چه دو لپه باشد.

((نکته مهم ))

✅ در سیانوباکتری و سایر باکتری های فتوسنتز کننده ، هم زنجیره ی انتقال الکترون مربوط به تنفس یاخته ای و هم زنجیره ی انتقال الکترون مربوط به فتوسنتز در غشای سلولی باکتری قرار دارند.

🔻پس جانداری وجود دارد که هردو نوع  زنجیره انتقال الکترون ( تنفس یاخته ای  و فتوسنتزی) را بر روی یک غشا دارد .

مشاهده مطلب
روش رسیدن به هدف

 

نکات ترکیبی درس زیست برای آمادگی در کنکور تجربی

 

((درسنامه))

🔸اکثر گیاهان در گروه C3 قرار دارند که هم دو لپه ای هستند و هم تک لپه پس یادتون باشه غلاف اوندی در تک لپه ای ها هم می تونن فاقد کلروپلاست باشند.

🔸درصد  خیلی کمی از گیاهان  ( حدود ۳ درصد)در گروه  C4قرار دارند  که هم دولپه ای هستند و هم تک لپه ای پس یادتون باشه غلاف اوندی در دو لپه ای ها هم می تونه کلروپلاست داشته باشه.

🔸درصدی کمی از گیاهان ( حدود ۸ درصد) در گروه CAM قرار دارند که هم دولپه هستند و هم تک لپه ای یادمان باشد ان دسته از گیاهانCAMکه برگ دارند در غلاف اوندی خود کلروپلاست ندارند .

 

♦️♦️نکته، تنها گیاهان C4هستند که در یاخته های غلاف اوندی خود کلروپلاست دارند.

 

((جمع بندی هورمون های تنظیمی هیپوتالاموسی در حد کتاب درسی))

🔻۱.این هورمون ها توسط نورون ها ساخته می شوند

🔻۲.این‌هورمون ها از طریق گردش خون به هیپوفیز جلویی وارد می شوند تا بر گیرنده های خود در انجا اثر بگذارند .

🔻۳.این هورمون در غلظت مشخصی در خون قابل اندازه گیری هستند.

🔻۴.هورمون پرولاکتین آزاد کننده ندارد و  تولید ان از طریق تحریک عصبی( مکیدن نوزاد) صورت می گیرد .

🔻۵. از هیپوتالاموس جهت تنظیم هورمون رشد هم ازاد کننده  و هم مهار کننده ترشح می شود.

🔻۶.برای تنظیم تولید هورمون های FSHو L H یک نوع  ازاد کننده  از هیپوتالاموس ترشح می شود ، این هورمون ها مهار کننده ندارند.

🔻۷.هورمون های تنظیمی که از هیپوتالاموس باعث ترشح هورمون های محرکی از هیپوفیز پیشین می شود ( ۱.محرک غده فوق کلیه و۲. محرک غده تیروئید ۳.FSH و ۴. LH)  فقط آزاد کننده دارند و مهارکننده ندارند.

 

ادامه نکات ترکیبی درس زیست ویژه آمادگی در کنکور تجربی برای داوطلبین کنکور تجربی در بخش بعدی

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *