دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم : درس ۲ - قسمت سوم | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

نگاهی به کلمه های جدید درس ۲ دوازدهم (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

 

stand for :مخفف چیزی بودن، نشان چیزی بودن، از چیزی حمایت کردن

FYI ” stands for ” for your information “

FYI مخفف «محض اطلاع شما» است. “.

The color green often stands for nature and spring.

رنگ سیز معمولا نشان طبیعت و بهار است.

I wouldn’t stand for that sort of behavior, if I were you.

اگر به جای تو بودم، از چنان رفتاری حمایت نمی کردم.

stick /stuk/ v (stuck, stuck)  : چسبیدن  فروبردن ،چسباندن ،گذاشتن، قرار دادن فرورفتن گیر کردن، گیرافتادن

Stick these candles in the birthday cake

این شمع ها را روی کیک تولد بگذار.

She stuck two stamps on the letter

او دو تمبر روی نامه چسباند.

Magnets stick to metal.

آهنرباها به فلز می چسبند.

He stuck his hands in his pockets and walked away.

او دستانش را توی جیبهایش فرو برد و قدم زنان رفت.

A thorn stuck in her finger.

یک خار توی انگشتش فرو رفت.

 

معانی کلمات جدید زبان انگلیسی سال دوازدهم  به همراه مثال (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

 

suffer /’safər/v : بیماری مبتلا بودن (به)، دچاربودن ، درد کشیدن ا رنج کشیدن (از)

He suffers from asthma.

او به اسم مبتلاست.

 

.He suffered a heart attack

او دچار حمله قلبی شد.

.He died instantly and did not suffer

او فورا مرد و درد نکشید.

I hate to see animals suffering

متنفرم از این که ببینم حیوانات رنج می کشند.

.The company suffered huge losses

شرکت دچار خسارت های زیادی شد.

مشاهده مطلب
روش رسیدن به هدف

 

superhuman /,suipar’hju mən/ adj : فوق بشری، خارق العاده

 

done in a week – I’m not superhuman! I’ll never get all this work

من هرگز نمی توانم این همه کار را در یک هفته تمام کنم – [یک آدم با نیروهای فوق بشری [که] نیستم

Batman has no superhuman powers. He’s just a wealthy guy that trains hard and has some cool tools.

بتمن هیچ قدرت خارق العاده ای ندارد. او فقط یک آدم ثروتمند است که خیلی تمرین می کند و یک سری ابزار باحال دارد.

 

معانی کلمات جدید زبان انگلیسی سال دوازدهم  به همراه مثال (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

 

support /sa’pirt/v: حمایت کردن، پشتیبانی کردن از طرفداری کردن از،, خرج (کسی را) دادن نگه داشتن، تحمل کردن، کمک کردن به تأیید کردن، اثبات کردن

The planet ‘ s atmosphere cannot support human life.

جو این سیاره نمی تواند حیات انسان ها را پشتیبانی کند (امکان حیات را فراهم نمی آورد).

I completely support your decision to stay.

من کاملا از تصمیم تو برای ماندن حمایت می کنم.

.He works two jobs to support his family

او در۲ جا کار می کند تا خرج خانواده اش را بدهد.

.Their claims are not supported by the evidence |

ادعاهای آنها توسط شواهد تأیید نمی شود.

 

suppose /sa’pouz/v: حدس زدن، گمان کردن، فکر کردن ، خیال کردن قرض کردن

I can’t see his car, so I suppose that he’s gone out.

نمی توانم ماشینش را ببینم، پس حدس می زنم رفته باشد بیرون.

?Suppose we miss the train – what will we do then

مشاهده مطلب
چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟

فرض کن از قطار جا بمانیم – آن وقت چه کار خواهیم کرد؟

.She was supposed to be here an hour ago

او قرار بود یک ساعت پیش این جا باشد.

 

surround /sə’raund/ v: احاطه کردن، محاصره کردن، در میان گرفتن

Tall trees surround the lake. = The lake is surrounded by tall trees.

درختان بلند، دریاچه را احاطه کرده اند. = دریاچه توسط درختان بلند احاطه شده است.

Police surrounded the house = The house was surrounded by police

پلیس خانه را محاصره کرد = خانه توسط پلیس محاصره شد.

sweet /swirt/n: به صورت جمع شیرینی ،(= شکلات، آبنبات و مانند آن)

معانی کلمات جدید زبان انگلیسی سال دوازدهم  به همراه مثال (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

 

She bought a packet of sweets for the children.

او برای بچه ها یک بسته شیرینی خرید.

,There was only one sweet on the menu – chocolate cake with cream

دسر تنها یک دسر توتی منو بود – کیک شکلاتی با خامه.

به طور کلی مرور کلمات به صورت اجمالی برای دانش آموزان و داوطلبین کنکور تجربی ،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی بسیار مهم هست

 

ادامه معانی کلمات جدید زبان انگلیسی سال دوازدهم  به همراه مثال (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی) در قسمت بعدی.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *