دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم : درس اول - قسمت دوم | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
بان انگلیسی سال دوازدهم

نگاهی به کلمه های جدید زبان انگلیسی درس ا دوازدهم (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

 

member /membar/n:عضو

share /ser/v:   به N عضو تقسیم کردن، قسمت کردن شریکی استفاده کردن از، شریک بودن را به اشتراک گذاشتن

microwave oven /,maikrawerv avn/n: اجاق مایکروویو

memory /’memarin : حافظه خاطره، ياد نگاهی اجمالی انداختن به

set / set : مجموعه، رشته، گروه، دست

similar simalar / adj: همانند، مشابه، شبیه

skim/ skim :ورق زدن، تورق کردن

Smartphone/ smartfound n : تلفن همراه هوشمند

عمدتا، بیشتر، در اکثر موارد و معمولا جامعه انجمن

society / sasarati / n: جامع ،انجمن

special spend adj : مخصوص، خاص استثنایی

success  sakses / n /: موفقیت شخص موفق؛ رویداد موفقیت آمیز

 

معانی کلمات جدید زبان انگلیسی سال دوازدهم  (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

 

suitable / suitabl / adj:مناسب

mention / mɛnʃ(ə)n/: ذکر کردن، اشاره کردن به، نام بردن از، گفتن

mostly / moustli / adv:عمدتا،بیشتر،در اکثر موارد،معمولا

native / nextv / adj: بومی محلی آبا و اجدادی، مادری

no matter: بدون توجه به این که، مهم نیست که

on one’s own: تنها، تک و تنها به تنهایی مناسب

plan/plæn/ n, v: نقشه، طرح، برنامه نقشه کشیدن برنامه ریزی کردن؛ قصد داشتن

orally/ irəli/ adv:به طور شفاهی،به صورت خوراکی

sure /jur/ adj: مطمئن قطعی

prefer /prifsir/v: ترجیح دادن

project /pra:dzekt/n: طرح، برنامه، پروژه ،تحقیق

take care of: مراقبت کردن از رسیدگی کردن به، پرداختن به

thought */ n : فكر، تفكر

 

معانی کلمات جدید زبان انگلیسی سال دوازدهم  به همراه (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

زبان انگلیسی سال دوازدهم
زبان انگلیسی سال دوازدهم

product ( praidAkt /: تولید، تولیدات محصول، کالا نتیجه، حاصل

مشاهده مطلب
نکات ترکیبی درس زیست شناسی ویژه داوطلبین کنکور تجربی

title / tantl / n: عنوان ،لقب

tui/ adv /  / Too : بیش از حد زياد، فراوان نیز، هم، هم چنین

protect / pra tektv/v ‘ :محافظت کردن از دفاع کردن از

topic / tapik / n : موضوع،مبحث

proud / pravd/ adj/: مفتخر، سرفرازه سربلند – مغرور، بلندنظر، متكبر، خودخواه و غرور آفرین، شکوهمند

toy  : اسباب بازی

type / tarp / n: نوع، گونه

value:ارزش،قیمت

refer / ri ‘ fair /: اشاره کردن ارجاع دادن مراجعه کردن

v/ / ware / worn wear/ wer: لباس پوشیدن آرایش، تبسم، نگاه و مانند آن داشتن، بر چهره داشتن

احترام احترام گذاشتن

quite /kwart/ adv :کاملا،تا حدی،واقعا

نگاهی به کلمه های جدید زبان انگلیسی درس ا دوازدهم (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)

translate /træns’lertv: ترجمه کردن،ترجمه شدن،تبدیل کردن،تبدیل شدن

reason /’rizn/n: دلیل،علت،عقل،شعور

respect /r’spekt/n, v: احترام،احترام گذاشتن

weave /wirv/v (weaved or wove, weaved or woven): بافتن، بافندگی کردن

result /nizalt/n:نتیجه ،نمره،حاصل

rule / ruil / n:قاعده ،قانون،مقررات

wonderful wondarfil : عجیب، شگفت آور، عالی، فوق العاده

worthy watrai adj : ، سزاوار، لایق، شایسته

scientist /sarantist/n:دانشمند

serious /’sirias/ adj: جدی، مهم ،وخیم

 

ادامه  کلمه ها  سال دوازدهم (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی) در قسمت بعدی

 

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *