دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

نکات عربی ویژه کنکور | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

تیترهای مرتبط با حروف 

عیّن اللام الناصبة :
« لـِ » ناصبه را مشخص کن
ازاهداف کتاب نیست ، ولی می توان
به صورت زیر طرح کرد :
عیّن اللام أن یکون « تا » في المعنی
درکدام گزینه « لـِ » به معنی « تا »
است

عیّن اللام الجازمه :
« لـِ » جازمه رامشخص کن
ازاهداف کتاب نیست ، ولی می توان
به صورت زیرطرح کرد :
عیّن اللام أن یکونَ « باید » في المعنی
در کدام گزینه « لـِ » به معنی « باید »
است

عیّن الصحیح في نوع اللامات الثلاث :
درتعیین نوعِ سه لامِ موجود در جمله
کدام گزینه درست است.
ازاهداف کتاب نیست

عیّن الصحیح في نوعِ اللامَینِ :
درتعیینِ دو نوع لام کدام گزینه درست
است.

عیّن اللام یختلف عن الباقی :
درکدام گزینه حرف « لـ » با بقیه تفاوت
دارد.

عیّن الواو الحالیة :
واو حالیه رامشخص کن.

عیّن الواو یختلف عن الباقی :
درکدام گزینه حرف « و » با بقیه
تفاوت دارد.

عیّن الصحیح حَولَ ترجمة اللام :
درکدام گزینه حرف « لـ » درست
ترجمه شده است.

تیترهای مرتبط با اسم فاعل 

کمْ اسم الفاعِل في هذه العبارة :
چندتا اسم فاعل در این عبارت هست.

عیّن العبارة الّتي ماجاء فيها اسم
الفاعل و اسم المفعول معاً :
دركدام گزینه اسم فاعل و اسم مفعول
باهم نیامده است.

عیّن مافیه اسم الفاعل مِنْ فعل مزید :
اسم فاعل از فعل مزید را مشخص کن.

 تیترهای مرتبط با جملهٔ فعلیه 

کمْ فاعلاً في هذه العبارة :
چند فاعل در این عبارت است.

کم نوعاً مِن الفاعل في هذه العبارة؟
چندنوع فاعل در این عبارت است.

مشاهده مطلب
موفقیت

عیّن الفاعل یختلف مع الباقی :
نوع فاعل در کدام گزینه با بقیه
گزینه ها فرق دارد؟

عیّن العبارة الّتي لیسَ فیها فاعلٌ :
کدام گزینه فاعل ندارد

عیّن نائب الفاعل :
کدام گزینه نایب فاعل دارد
( کدام گزینه مجهول است )

کم نائب الفاعل في هذه العبارة:
‌‌‌‌‌ چند نایب فاعل در این عبارت است.

کم نوعاً مِن الفاعل في هذه العبارة:
‌ چند نوع نایب فاعل در این عبارت
است.

عیّن العبارة الّتي لیس فیها نائب
الفاعل:
کدام گزینه نایب فاعل ندارد
( کدام گزینه مجهول نیست )
( کدام گزینه معلوم است )

عیّن العبارة کُلّ أفعالها معلومة :
تمام فعلهای کدام گزینه معلوم است.

عین الصحیح في بناء المجهول :
باتوجه به قواعد مجهول كدام
گزینه درست است.

تیترهای مرتبط با جملهٔ اسمیه

عیّن الصحیح في تعیین نوع الخبر:
نوع خبر در کدام گزینه درست ذکر
شده است.

عیّن الخبر لیس مقدّماً :
در کدام گزینه ، خبر مقدم نیست.

عیّن المبتدأ مُؤَخَّراً :
در کدام گزینه ، مبتدا مؤخّر است.

تیترهای مرتبط با افعال ناقصه

عیّن الخطأ بالنّظر إلی الأفعال الناقصة
باتوجه به افعال ناقصه ، کدام گزینه
نادرست است.

عیّن الخطأ في أحکام الافعال الناقصة:
با توجه به قواعد افعال ناقصه
کدام گزینه نادرست است.

تیترهای مرتبط با حروف مشبهه

عیّن الخطأ بالنظر إلی الحروف المشبهه:
باتوجه حروف مشبهه ، کدام گزینه
نادرست است.

تیترهای مرتبط با لای نفی جنس 

عیّن الخطأ بالنظر إلی لا النافیة للجنس:
باتوجه به لای نفی جنس ، کدام گزینه
نادرست است.

عیّن لا النافیة للجنس :
‌ در کدام گزینه لا نفی جنس آمده است.

تیترهای مرتبط با اسلوب شرط

عیّن اسلوب شرط :
کدام گزینه دارای ادوات شرط است.

مشاهده مطلب
 انواع پیک های شیمیایی

عیّن « مَنْ » شرطیة :
در کدام گزینه « من » شرطیه آمده.

عیّن « ما » شرطیة :
در کدام گزینه « ما » شرطیه آمده.

تیترهای مرتبط با ترکیب وصفی

عیّن فعلاً یَصِفُ النکرة :
درکدام گزینه ، یک فعل اسم نکره را
توصیف می کند.
( کدام گزینه جملهٔ وصفیه دارد )

عیّن ما لیس فیه الجملة الوصفیة :
در کدام گزینه جملهٔ وصفیه نیست.

عیّن فعلاً یَصِفُ إسماً مرفوعاً :
در کدام گزینه فعل یک موصوفِ
مرفوع را وصف می کند.

کم صفة في العبارة التّالیة :
چند صفت در عبارت زیر هست.

عیّن ما لیس فیه الصفة :
کدام گزینه صفت ندارد.

تیترهای مرتبط با ترکیب اضافی

کمْ مضافاً الیه في هذه العبارة :
چند مضاف الیه در عبارت هست.

عیّن ما لیس فیه المضاف :
کدام گزینه مضاف ندارد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *