دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

ادبیات کنکور 99 | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

آرایه ادبی تشبیه

آرایه ادبی تشبیه ۱- (مشبه )اسمي که تشبيه شده است. ۲- (مشبه به )اسمي که مشبه در صفتي به آن تشبيه شده است. ۳- (وجه شبه )ويژگي مشترک دو اسم يا به عبارت ديگر علت تشبيه مشبه و مشبه به ۴- (ادات تشبيه)وسيله و ابزار تشبيه را گويند که رابطه تشبيه را برقرار ميکند. مثال: […]