دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

خلاصه نویسی زیست رتبه های برتر | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

 انواع پیک های شیمیایی

 انواع پیک های شیمیایی ♦️الف)پیک کوتاه برد؛ 🔸۱.مسیر اثر کوتاه باشد در حد یک یا چند یاخته 🔸۲.این نوع پیک در خون دیده نمی شه مثال: 🔻۱.ناقل های عصبی 🔻۲.ناقل های حسی ( مانند ناقل گیرنده ای) 🔻۳.اینترفرون نوع یک زمانی که سلول آلوده به ویروس در خون نباشد. 🔻۴.هیستامینی که در خارج از خون […]

راسا ادوایزر

خلاصه نویسی زیست دهم فصل ۱

 نكات مهم فصل ١ سال دهم ۱- مونارك نوعى پروانه بوده و در نتيجه در گروه حشرات است، بنابراين ميتوان گفت داراى قلب پشتى، همولنف، چشم مركب و تنفس نايديسى است؛ اما دستگاه گردش خونش نقشى در تبادل گازهاى تنفسى ندارد. ۲- رشد به معناى بزرگ شدن است و طى آن تعداد ياخته ها ضمن […]