دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

زبان انگلیسی سال دوازدهم | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم : درس ۲ – قسمت سوم

نگاهی به کلمه های جدید درس ۲ دوازدهم (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)   stand for :مخفف چیزی بودن، نشان چیزی بودن، از چیزی حمایت کردن FYI ” stands for ” for your information “ FYI مخفف «محض اطلاع شما» است. “. The color green often stands for nature and spring. رنگ سیز […]

کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم : درس ۳ – قسمت چهارم

معانی کلمات جدید زبان انگلیسی سال دوازدهم  به همراه مثال (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)   نگاهی به کلمه های جدید درس ۳ دوازدهم – کتاب درسی n/ stable sterble: اصطبل، طويله ،اسب داری، محل پرورش اسب .She rode the horse back to the stable او اسب را دوباره به اصطبل برگرداند   (او […]

بان انگلیسی سال دوازدهم

کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم : درس اول – قسمت دوم

نگاهی به کلمه های جدید زبان انگلیسی درس ا دوازدهم (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)   member /membar/n:عضو share /ser/v:   به N عضو تقسیم کردن، قسمت کردن شریکی استفاده کردن از، شریک بودن را به اشتراک گذاشتن microwave oven /,maikrawerv avn/n: اجاق مایکروویو memory /’memarin : حافظه خاطره، ياد نگاهی اجمالی انداختن به […]

کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم

کلمات زبان انگلیسی سال دوازدهم : درس اول – قسمت اول

نگاهی به کلمه های جدید زبان انگلیسی درس ا دوازدهم (ویژه داوطلبین کنکور تجربی،کنکور ریاضی ،کنکور انسانی)   score /skor/ n, v  :  امتحان نمره بازی و مسابقه     .Only one person got a perfect score on the test کتاب درسی/ فقط یک نفر از امتحان نمره کامل گرفت. The score at halftime was  ۱-۲٫٫ امتیاز/ […]