دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

زمین شناسی تجربی نظام قدیم | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
بودجه بندی کنکور

بودجه بندی کنکور قدیم و جدید

بودجه بندی کنکور   دروس عمومی زبان و ادبیات فارسی   از ۲۵ سوال تشکیل شده است که بیشترین سهم به قرابت معنایی اتخاذ شده است که به طور میانگین ۸ تا ۱۰  تست از این بخش ارائه می شود .   سال                  ۹۸                         ۹۷                        ۹۶                       ۹۵                               ۹۴   لغت                   ۳                        ۳                             ۳                          ۳                                 ۳ […]