دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

زیست 2 - فصل 4 | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

 انواع پیک های شیمیایی

 انواع پیک های شیمیایی ♦️الف)پیک کوتاه برد؛ 🔸۱.مسیر اثر کوتاه باشد در حد یک یا چند یاخته 🔸۲.این نوع پیک در خون دیده نمی شه مثال: 🔻۱.ناقل های عصبی 🔻۲.ناقل های حسی ( مانند ناقل گیرنده ای) 🔻۳.اینترفرون نوع یک زمانی که سلول آلوده به ویروس در خون نباشد. 🔻۴.هیستامینی که در خارج از خون […]