دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

عربی کنکور ۹۸ | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

نکات عربی ویژه کنکور

تیترهای مرتبط با حروف  عیّن اللام الناصبة : « لـِ » ناصبه را مشخص کن ازاهداف کتاب نیست ، ولی می توان به صورت زیر طرح کرد : عیّن اللام أن یکون « تا » في المعنی درکدام گزینه « لـِ » به معنی « تا » است عیّن اللام الجازمه : « لـِ » […]