دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا

مشترکات ادبیات | دپارتمان مشاوره تحصیلی راسا
مباحث مشترک نظام قدیم و جدید

مباحث مشترک و غیر مشترک شیمی و فیزیک و ادبیات نظام قدیم و جدید کنکور ۹۹

مباحث مشترک و غیر مشترک شیمی و فیزیک و ادبیات نظام قدیم و جدید کنکور ۹۹ مشترکات شیمی (نظام قدیم و جدید) فصل ۳(سال ۱۱): شیمی آلی (اسیدها ،الکل ها و استر ها) فصل ۳ سال چهارم فصل ۱ (سال ۱۲): اسید و باز (فصل ۳ سال چهارم) فصل ۲ (سال ۱۲):الکترو شیمی (فصل سال […]